Obchodní podmínky

#


1.Definice pojmů

provozovatel - Cloud ideas s.r.o., Krásovy domky 305, 393 01 Pelhřimov, IČ: 28133625, složka C 19284 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích
uživatel – každý návštěvník stránek, který se zaregistroval v souladu s těmito podmínkami a zadává poptávky
poskytovatel – každý návštěvník stránek, který se zaregistroval v souladu s těmito podmínkami  a reaguje na zadané poptávky.
zprostředkovatel - uživatel, který zprostředkoval žadateli poskytnutí úvěru nebo hypotéky
žadatel - uživatel, který má zájem o poskytnutí úvěru nebo hypotéky  poskytovatelem
inzerce - jakákoliv poptávka a nabídka umístěná ve Službě registrovaných uživatelem
podmínky - všeobecné smluvní podmínky, jimiž se řídí vztah uživatele a provozovatele
Služba - službou se rozumí služby a aplikace určené pro Uživatele a Poskytovatele umístěné na webovém serveru
třetí osoba - jakákoliv  fyzická či právnická osoba odlišná od Uživatele a Poskytovatele
poptávka - poptávkou se rozumí zveřejněný inzerát Uživatele definovaný ve Službě  
nabídka - nabídkou se rozumí reakce Uživatele (Poskytovatele) na Poptávku splňující parametry Poptávky  

2. Úvodní ustanovení

Provozovatel Cloud ideas s.r.o. poskytuje Uživatelům přístup Služby na adrese - www.iprasatko.cz. Služba slouží k zadávání inzerce v oblasti poskytování úvěrů a hypoték.
Mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká vztah, který se řídí těmito podmínkami při využívání Služby.

3. Registrace do Služby

Registrace Uživatele je nezbytná pro jeho přístup do Služby a používání Služby. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami před dokončením registrace. Při odeslání registrace zároveň vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami. Službu nesmí používat a registraci dokončit uživatel, který by nesouhlasil s těmito Podmínkami. Registraci může provést pouze osoba starší 18 let, stejně tak jako Službu využívat. Registraci může provést i osoba, která zatím Službu nechce využívat.
Uživatel je při registraci povinen uvést pouze pravdivé a úplné údaje, které jsou vyznačeny v registračním formuláři jako povinné. Po dokončení registrace může Uživatel tyto údaje kdykoliv změnit, avšak stále za podmínek, že budou pravdivé a úplné. Uživatel poskytuje všechny údaje dobrovolně, bez jejich poskytnutí však nemůže být registrace dokončena, tím je i znemožněno užívání Služby. Některé poskytnuté údaje mají povahu osobního charakteru a proto je Provozovatel povinen zacházet s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Registrací a souhlasem s Podmínkami vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem. Uživatel registrací souhlasil s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat a plnit.

4. Pravidla používání Služby

Registrací získává Uživatel přístup ke Službě, kde může zadávat bezplatně inzerci.
Služba je autorským dílem provozovatele a uživatel dává registrací souhlas s podmínkami licence na užívání Služby. Licence je platná ve všech zemích světa, je bezplatná, nepřevoditelná a nevýhradní. Licence se vztahuje pouze na řádné užívání aplikace dle bodů těchto Podmínek. Uživatel nesmí kopírovat či jinak získávat obsah Služby, jakékoliv grafické a softwarové prvky, zdrojový kód aplikace a vytvářet z nich souborná či odvozená díla.

5. Podmínky umisťování Inzerce

Inzerce je zadávána Uživatelem na jeho vlastní odpovědnost, Uživatel odpovídá za její znění. Uživatel se zavazuje umísťovat obsah Inzerce dle zásad umísťování Inzerce. Uživatel bere na vědomí, že veškerá umístěná Inzerce není obsahem Služby, ale je obsahem Uživatele.
Inzerce se musí týkat pouze oblasti poskytování úvěrů a hypoték.
Uživatelem zadaná Inzerce musí být vážná a srozumitelná, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí obsahovat klamavé reklamy a klamavé označení produktu či služby, nesmí obsahovat srovnávací hodnocení, nesmí používat jakékoliv vulgarizmy a urážlivé nařčení dalších Uživatelů. Dále pak nesmí obsahovat jakékoliv nabídky multilevel marketingu a provizních systémů, známé jako letadlové nebo pyramidové hry.
Inzerce také nesmí obsahovat žádné erotické, pornografické či jiné materiály, které nesouvisí s poskytováním úvěrů.
Inzerce nesmí obsahovat jakékoliv jiné prvky, které nesouvisí a poskytováním úvěrů a mohli by poškodit některou ze smluvních stran.
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel při zadání Poptávky zveřejní tyto údaje: text Poptávky, datum zadání Poptávky, křestní jméno Uživatele a region, které Uživatel zadal při registraci. V případě zadání Nabídky Provozovatel zveřejní: text Nabídky, datum zadání Nabídky, jméno, příjmení, email a adresu provozovny Uživatele. Dále pak Provozovatel zveřejní ty informace, které si Uživatel speciálně označí, že je chce zviditelnit.

Doba umístění Poptávky se stanovuje v uživatelském rozhraní Služby, avšak nejdéle v trvání 90 dní. Po uplynutí této doby bude již nebude možné na Poptávku reagovat nabídkou a Poptávka bude přesunuta do archivu.

6. Práva a povinnosti

Uživatel prohlašuje, že:
- je plně způsobilý k právním úkonům a že je starší 18 let.
- nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost nebyla omezena tak, aby mu bylo znemožněno vyslovit souhlas s těmito Podmínkami a využívání Služby.
- souhlasil s těmito podmínkami, kterým plně porozuměl a že všechny údaje, které uvedl při registraci jsou pravdivé, aktuální, úplné a přesné.
- užíváním Služby nedojde na základě těchto Podmínek k porušení platných právních předpisů
- si je vědom, že pozastavením nebo změnou Služby může dočasně nebo trvale přijít o přístup do Služby a tím o přístup k obsahu jak Provozovatele, tak i Uživatele.
- nese zodpovědnost za důvěrné uchování všech identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlašování a chod Služby a neposkytne je 3. osobě. Pokud by tak učinil, nese odpovědnost za škodu, která tím vznikla.
- neprovede registraci a nebude užívat, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů.
- nebude Službu využívat k jiným účelům, než byla určena
- nebude získávat přihlašovací a osobní údaje jiných Uživatelů Služby, Provozovatele Služby a Třetích stran a ani se o to nebude nijak pokoušet
- když zjistí zneužití údajů Třetí osobou, nahlásí to neprodleně Provozovateli
- nebude se chovat nemorálně a neeticky
- svým jednáním nebude úmyslně narušovat chod Služby, blokovat, spamovat, dávat nereálné a klamavé Nabídky a podobné nekalé praktiky.
- nezpůsobí narušení stability Služby a nebude činit nic, co by Provozovatele poškozovalo

Provozovatel je oprávněn:
- kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti informovat předem Uživatele omezit, pozastavit nebo ukončit poskytování Služby a to jednomu, některým nebo všem Uživatelům.
- kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti informovat předem Uživatele zablokovat nebo úplně zrušit účet Uživatele.

7. Ochrana osobních údajů

definice osobních údajů:
Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace týkající se možnosti určení Uživatele. Uživatel se považuje za určeného nebo určitelného, pokud ho lze identifikovat přímo nebo nepřímo dle poskytnutých údajů. Uživatel tyto osobní údaje poskytuje na základě registrace, kde jsou vyznačeny povinné údaje. Dále pak může Uživatel vyplnit i údaje nepovinné.
Definice citlivých údajů:
Za  citlivý údaj je označen každý údaj, který vypovídá o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů, genetický údaj subjektu údajů a biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Tyto citlivé údaje Provozovatel po Uživateli nevyžaduje a pokud by je při použití Služby Uživatel vyplnil, tak by to učinil pouze na základě vlastního rozhodnutí a dobrovolně.

Uložení osobních údajů
Provozovatel uchovává osobní údaje zadané Uživatelem na zabezpečeném serveru, v zabezpečené databázi, při použití současných maximálních dostupných metod šifrování, aby tak zabránil zneužití Třetí osobou. Provozovatel nenese odpovědnost za útok Třetích osob a následné zneužití osobních údajů. Uživatel si toto riziko uvědomuje a přijímá možná rizika.

Omezení nakládání s osobními údaji
Provozovatel se zavazuje, že nebude zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jiným způsobem, než je uvedeno v těchto podmínkách, bez předchozí upozornění. Zpracování údajů Uživatelů je Provozovatel oprávněn v případně použití v interním prostředí a ke statistickým údajům. Provozovatel je oprávněn údaje použit po účely propojených serverů, nesmí ovšem údaje zveřejnit takovým způsobem, aby Uživatel mohl být z údajů identifikován.

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů
Uživatel uděluje souhlas při registraci, kde zaškrtne políčko - "souhlasím s podmínkami" a odešle formulář. Uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které uvedl při registraci.

Obchodní sdělení dle §7, Zákona č. 480/2004 Sb.
Uživatel dává souhlas se zasílám obchodních sdělení určených e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Obchodní sdělení se mohou týkat služeb a produktů Provozovatele, propojených serverů a Třetích osob, ve formě e-mailové zprávy nebo přílohy e-mailové zprávy. Uživatel má kdykoliv právo další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

8. Poplatek za transakci

Zájemce o půjčku
Registrace Uživatele je zdarma. Uživatel neplatí Provozovateli za používání Služby.

Poskytovatel půjčky
Uživatel nabízející zprostředkování nebo poskytnutí úvěru nebo hypotéky  je povinen zaplatit Provozovateli poplatek za registraci a užívání Služby.  Poskytovatel má možnost si během registrace nebo kdykoliv během užívání Služby zvolit variantu poplatku –jeho výši a dobu předplatného období v délce 3 až 24 měsíců. Varianty poplatku jsou uveřejněny v ceníku na stránkách Služby www.iprasatko.cz.
Uvedená doba předplatného období počíná běžet okamžikem připsání platby Poskytovatele na účet Provozovatele a končí uplynutím příslušného období.
Před vypršením doby předplatného období bude Poskytovatel v předstihu několika dnů upozorněn na tento fakt a bude mu nabídnuta obnova registrace za nový poplatek.
V případě že Poskytovatel pro obnovu registrace neuhradí nový poplatek do data ukončení lhůty, je Poskytovatel oprávněn omezit Poskytovateli rozsah poskytované Služby nebo registraci zcela zrušit.


9. Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel nenese odpovědnost za dočasnou nebo úplnou nefunkčnost Služby, za škody způsobené používáním Služby, za následky vzniklé neúplným či nepravdivým uvedením údajů, nesprávným používáním a nebo porušením zásad používání Služby ze strany Uživatele.
Provozovatel neodpovídá za obsah Nabídek a Poptávek Uživatelů a za jakýkoliv obsah uvedený při používání Služby.
Provozovatel dále neodpovídá za obsah Třetích osob, zobrazovaných při používání Služby, například ve formě bannerů, reklamních sděleních či jiných prvků.
Za jakékoliv smluvní a právní vztahy, které vzniknou mezi Uživatelem a Třetími stranami, Provozovatel neodpovídá. Nezaručuje plnění závazků i povinností ze stran Uživatelů i Třetích osob.
Uživatel se zavazuje Provozovatele odškodnit za veškerou újmu, která by vznikla porušením těchto Podmínek Uživatelem.

10. závěrečná ustanovení

Komunikace
Komunikace probíhá písemnou formou několika způsoby - přes elektronickou poštu na adresu info@cloudideas.cz, písemnou formou na adresu sídla Provozovatele a nebo formou sdělení, které se objeví na uživatelském účtu Uživatele ve Službě po přihlášení. Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.
Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla +420773222290 nebo prostřednictvích telefonních čísel uvedených u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při registraci).

Změny a účinnost změn Podmínek
Provozovatel je oprávněn provádět kdykoliv jednostranně změnu Podmínek. Tato změna nabývá platnosti v den určený Provozovatelem. Provozovatel je povinen Uživateli sdělit změnu Podmínek a to ve formě zprávy, které se objeví na uživatelském účtu Služby po přihlášení Uživatele. Uživatel má možnost dát souhlas se změnami Podmínek potvrzujícím tlačítkem a nebo vyjádřit souhlas tím, že Službu bude nadále používat. Pokud by Uživatel nesouhlasil se změnou Podmínek, musí Službu přestat používat.Nabídka pro firmy: Chcete-li se stát poradcem na iprasatko.cz, neváhejte nás kontaktovat